Regulamin programu partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU ANWIS PARTNER
- program partnerski ANWIS Spółka z o.o.
 
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w organizowanym przez ANWIS Spółka z o.o. (Organizator programu) programie partnerskim pod nazwą „ANWIS PARTNER", przeznaczonym dla firm partnerskich, które zawarły i realizują umowę handlową z Organizatorem programu. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez rejestrację na stronie programu www.marketing.anwis.pl.
 
§ 1 DEFINICJE
1. Program Partnerski - sprzedaż premiowa, zwana dalej Programem Partnerskim lub Programem, organizowana jest pod nazwą „ANWIS PARTNER".
 
2. Regulamin Programu
Oznacza niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego „ANWIS PARTNER", który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika oraz Organizatora programu, a w szczególności zasady przyznawania, wydawania, odejmowania i unieważniania Punktów oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody.
 
3. Podmiot organizujący Program Partnerski. Program jest organizowany przez firmę ANWIS Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Smoczej 16/18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513351, NIP: 525 25 88 797; REGON: 147281670
4. Uczestnicy Programu Partnerskiego
  1.  Uczestnikami Programu Partnerskiego mogą zostać podmioty zarejestrowane w bazie klientów ANWIS Spółka z o.o., którzy zostaną zaproszeni przez Organizatora programu do uczestnictwa w Programie.
  2.  Uczestnika uznaje się za przyjętego do Programu Partnerskiego z dniem jego zarejestrowania w systemie komputerowym „ANWIS PARTNER": na podstawie wypełnionego przez niego formularza rejestracyjnego. O przyjęciu uczestnika do programu jest on informowany poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
  3.  Korzystając z Programu Partnerskiego oraz ubiegając się o Nagrody Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Programu.
  4.  Formularz rejestracyjny - oznacza wniosek o przystąpienie do Programu określony według wzoru ustalonego przez Organizatora programu. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny na stronie www.marketing.anwis.pl stanowi wniosek Uczestnika o przyjęcie do Programu ANWIS Partner.
 
5. Zamówienie - oznacza zamówienie zrealizowane wg ogólnych warunków sprzedaży, które zostało zapłacone w całości.
 
6. Punkty - oznaczają przyznane na Konto Uczestnika punkty za zrealizowane zamówienia na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem Programu. Zgromadzenie odpowiedniej liczby Punktów uprawnia Uczestnika do wymiany ich na Nagrodę o określonej wartości punktowej.
 
7. Konto Uczestnika - oznacza konto przypisane do Uczestnika zgodnie z Regulaminem Programu.
 
8. Stan konta - oznacza aktualną liczbę ważnych Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, wydane i anulowane zgodnie z Regulaminem Programu na danym Koncie Uczestnika.
 
9. Nagroda - oznacza nagrodę w formie rzeczowej wyszczególnioną na stronie internetowej Programu „ANWIS PARTNER" pod adresem www.marketing.anwis.pl lub na innych materiałach opublikowanych przez Organizatora programu, która to nagroda wydawana jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone Punkty.
 
10. Lista punktów - oznacza listę dostępną na stronie internetowej www.markeging.anwis.pl, która zawierać będzie Stan konta danego Uczestnika. Liczba ważnych Punktów będzie przypisana do Konta Uczestnika.
 

§ 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program Partnerski „ANWIS PARTNER" jest programem obejmującym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Niniejszy Regulamin Programu, zmiany do niniejszego Regulaminu Programu, lista Nagród, Nagrody i inne materiały określające Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne w siedzibie Organizatora programu.
3. Program obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator programu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem Uczestników na ich adres e-mailowy oraz poprzez komunikat na stronie internetowej www.anwis.pl, ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych od ogłoszenia o zawieszeniu lub zakończeniu Programu.
§ 3 - WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu „ANWIS PARTNER", jest otrzymanie zaproszenia do udziału w programie oraz poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.marketing.anwis.pl.
2. Uczestnik może zostać zaproszony przez Organizatora programu do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
3. Organizator programu zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi przyjęcia do Programu, jeśli nie spełnia on wg niego kryteriów wymaganych przy uczestnictwie w niniejszym Programie:
- Większość produktów w ofercie osłon przeciwsłonecznych sprzedawanych przez Uczestnika Programu stanową produkty marki ANWIS.
- Uczestnik programu odgrywa ważną rolę na rynku regionalnym lub lokalnym w zakresie sprzedaży osłon przeciwsłonecznych.
- Uczestnik Programu aktywnie promuje markę ANWIS w tym, m.in. w sposób widoczny dla klientów końcowych eksponuje w prowadzonym przez siebie punkcie handlowym lub na swojej stronie internetowej materiały promujące wyroby oraz markę ANWIS.
4. Wypełnienie przez Uczestnika Formularza rejestracyjnego stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz akceptację jego postanowień.
5. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Programu ANWIS Partner www.marketing.anwis.pl.
6. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje własne konto, na którym gromadzone są Punkty przyznane Uczestnikowi w Programie Partnerskim.
7. Uczestnictwo w Programie „ANWIS PARTNER" jest liczone od dnia pozytywnej akceptacji przez Organizatora programu otrzymanego i poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego.
8. O pozytywnej akceptacji i przyjęciu Uczestnika do Programu „ANWIS PARTNER", jest on powiadamiany poprzez przesłanie przez Organizatora programu wiadomości wraz z informacją o dostępie do konta. Informacja wysłana jest na adres e-mail, podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
9. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora programu o każdorazowej zmianie danych zawartych na formularzu rejestracyjnym i ponosi wszelkie konsekwencje braku takiego zawiadomienia.


§ 4
PRODUKTY OBJĘTE PROGRAMEM PARTNERSKIM,
ZASADY PREMIOWANIA I ODBIERANIA NAGRÓD.
1. Program Partnerski obejmuje zrealizowane i zapłacone w całości przez Uczestnika zamówienia na dowolny asortyment z oferty handlowej Organizatora programu.
2. Organizator programu zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego wyłączenia wybranych grup asortymentowych z Programu, poszczególnych promocji lub indywidualnych ofert specjalnych. Informacja o wyłączonych z Programu grupach produktów lub promocjach, dostępna będzie na stronie internetowej www.anwis.pl lub w Dziale Handlowym Organizatora programu. W przypadku indywidualnych ofert specjalnych, odpowiednia informacja będzie zawarta na dokumencie oferty.
3. Premiowanie 1% obrotu netto od zrealizowanego i opłaconego zamówienia przeliczany jest na punkty gromadzone na koncie Uczestnika Programu. Np.: zamówienie na kwotę 1000 PLN netto * 1% = 10 PLN netto – w tym przypadku na koncie Uczestnika zostanie zarejestrowanych 10 Punktów.
4. Punkty rejestrowane są na koncie Uczestnika w cyklach miesięcznych, zgodnie z przebiegiem roku kalendarzowego. Niewykorzystane Punkty ulegają sumowaniu.
5. Organizator programu przyznaje Punkty Uczestnikowi wyłącznie za zamówienia zrealizowane i zapłacone.
6. Punkty będą zliczane i publikowane na stronie firmowej www.marketing.anwis.pl/rejestrowane na koncie Użytkownika nie później niż do 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą.
7. Zgromadzone na koncie Uczestnika Punkty, które nie zostaną wykorzystane, będą anulowane po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia Programu, tj. nie później niż 31 marca 2018 r.
8. Zgromadzone w Programie Punkty nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani pozostałym Uczestnikom programu.
9. Organizator programu jest uprawniony do przydzielania dodatkowych Punktów Uczestnikom Programu według wprowadzonych promocji.


§ 5 - NAGRODY
1. Nagrody dostępne w Programie publikowane są na Liście Nagród dostępnej na stronie internetowej www.marketing.anwis.pl
2. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Nagród, a także w przypadku trwałej niedostępności danej Nagrody w wyniku ich wyczerpania. Organizator programu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy lub dostarczenia Nagrody o przybliżonej wartości Punktów, po poinformowaniu o tym Uczestnika. Ponadto, Organizator programu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku tymczasowego braku Nagrody w magazynie lub dostarczenie Nagrody o przybliżonej wartości Punktów, po poinformowaniu o tym Uczestnika.
3. Organizator programu zastrzega, że informacje o Nagrodach w tym zdjęcia, opisy i parametry prezentowane na Liście Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora programu, wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Organizator programu zastrzega sobie prawo do uaktualniania, w każdym czasie Listy Nagród, w tym do usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, czasowego wstrzymania wydania Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród, w szczególności w celu zapewnienia właściwego poziomu atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn techniczno-organizacyjno-kosztowych niezależnych od Organizatora programu. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez Organizatora programu poprzez wysłanie informacji na adres e-mail, podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku, gdyby brak zamówionej przez Uczestnika Nagrody ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia na daną Nagrodę, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować czy wybiera inną Nagrodę o przybliżonej wartości punktowej.
5. Wartości punktowe zbliżonych Nagród oferowanych Uczestnikom w kolejnych wydaniach Listy Nagród i innych materiałów informacyjnych mogą różnić się od siebie. Od momentu pojawienia się nowego wydania Listy Nagród i innych materiałów informacyjnych, oferta Nagród z poprzedniego wydania Listy Nagród i innych materiałów informacyjnych traci ważność.
6. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania nagród obciąża wyłącznie Uczestnika Programu Partnerskiego zgodnie z obowiązującymi regulaminami prawnymi.


§ 6 - WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY
1. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na aktualne Nagrody, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody
2. Do rejestracji Punktów brane są pod uwagę faktury zapłacone. Zapłata za fakturę winna nastąpić w wyznaczonym terminie płatności. Za datę zapłaty za fakturę uważa się datę wpływu środków na konto Organizatora programu.
3. Uczestnik w celu wymiany zgromadzonych Punktów na wybraną nagrodę po zalogowaniu się na stronie www.marketing.anwis.pl, może złożyć zamówienia. Informacje dotyczące składania zamówień udostępniono na stronie www.marketing.anwis.pl w zakładce Jak kupować?
4. Wybrana przez Uczestnika Nagroda nie podlega zwrotowi, wymianie, refundacji, odsprzedaży lub zamianie na gotówkę.


§ 7 - ODPOWIEDZIALNOŚC ORGANIZATORA PROGRAMU
1. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za nieprawidłowe dysponowanie Punktami.
2. W imieniu Uczestnika zgromadzone przez niego Punkty mogą realizować osoby upoważnione przez niego w formie pisemnej.


§ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim. Informacja o tym fakcie powinna dotrzeć do Organizatora programu z zachowaniem formy pisemnej. Rezygnacja nastąpi z dniem wskazanym przez Uczestnika i wiąże się z utratą możliwości rozliczenia nierozliczonych Punktów.
3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Programu Organizator programu uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje anulowanie wszystkich zebranych Punktów.
4. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie otrzymanych Nagród, bez względu na fakt czy są one używane bezpośrednio przez Uczestnika Programu czy przez osoby trzecie.
5. Aktualny Regulamin Programu Partnerskiego dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora programu.
6. Organizator programu jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Zmieniony Regulamin Programu będzie obowiązywał niezwłocznie po jego ogłoszeniu.
7. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Programu Organizator programu każdorazowo powiadomi Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez wysłanie regulaminu na wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres email.
8. Prawa i obowiązki Organizatora programu i Uczestników Programu Partnerskiego określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Programu oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Nagrody

Zobacz jakie nagrody możesz otrzymać!

pełna lista nagród

Anwis w liczbach:

1979 rok
założenia firmy

42 państwa
eksport na cały świat

1200 wzorów
tkanin w naszej ofercie